Nazwa usługi: Pismo ogólne do urzędu
   
Kogo dotyczy: Każdy
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Opłaty: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
   
Czas realizacji: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw
   
Tryb odwoławczy: W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 684